SIA ARME PRIVĀTUMA POLITIKA

SIA ARME (turpmāk – ARME), reģistrācijas numurs 40003814527, juridiskā adrese: Kopiela 1, Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV 3018 ir atbildīga par personas datu savākšanu, uzglabāšanu un apstrādi.
ARME ievāks sekojošus datus: vārdu, uzvārdu, uzņēmuma nosaukumu, amatu, e-pasta adesi, telefona numuru (turpmāk – Personas dati).
Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu – ARME klientu,  sadarbības partneri vai to darbinieku, darba vietas kandidātu vārds uzvārds, personas kods, dzīves vietas adrese, personīgais tālruņa numurs, personīgais e-pasts, saņemtie pakalpojumi, norēķinu informācija, telefoniskās, elektroniskās komunikācijas informācija un cita informācija, kas attiecināma uz fizisko  personu.

 1. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:
 • fiziskajām personām – klientiem un citiem pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (klientam, lietotājam) saņem vai nodod ARME jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);
 • ARME veikala, biroja un citu telpu un teritorijas apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;
 • ARME uzturēto interneta mājaslapu (turpmāk – Klienti).

ARME rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Latvijas Republikas likumiem un pakārtotiem tiesību aktiem, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (ARME interneta mājaslapā,  papīra formātā vai elektroniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

 1. ARME apstrādā personas datus šādiem nolūkiem
 • Pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai:

– klienta identificēšanai;

– līguma sagatavošanai un noslēgšanai;

– preču piegādei un garantijas pakalpojumu sniegšanai (līguma saistību izpildei);

– pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;

– garantijas saistību izpildei;

– preču un pakalpojumu uzlabošanai, jaunu preču un pakalpojumu attīstībai;

– pakalpojuma lietošanas veicināšanai;

– pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;

– klientu apkalpošanai;

– iebildumu izskatīšanai un apstrādei;

– klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;

– norēķinu administrēšanai;

– parādu atgūšanai un piedziņai;

– mājaslapu uzturēšanai un darbības uzlabošanai.

 • Biznesa plānošanai un analītikai:

– statistikai un biznesa analīzei;

– plānošanai un uzskaitei;

– efektivitātes mērīšanai;

– datu kvalitātes nodrošināšanai;

– tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai;

– atskaišu sagatavošanai;

– klientu aptauju veikšanai;

– riska vadības aktivitāšu ietvaros.

 • Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
 • ARME īpašuma un personu drošībai, zādzību un krāpniecisku darbību novēršanai ARME birojā un veikalos, noziedzīga nodarījuma fiksēšanai, iespējamo likumpārkāpēju identificēšanai Video novērošanas ietvaros. Videonovērošanas ietvaros dati netiek glabāti.
 • Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus ARME.
 1. ARME apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
 • līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
 • normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu ARME saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
 • saskaņā ar Klienta – datu subjekta piekrišanu;
 • likumīgās (leģitīmās) interesēs – lai realizētu no ARME un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas ARME leģitīmās (likumīgās) intereses.
 1. ARME likumīgās (leģitīmās) intereses ir:
 • veikt komercdarbību;
 • pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;
 • nodrošināt līguma saistību izpildi;
 • novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai (t.sk., veikt kredītriska novērtējumu pirms preču un pakalpojumu pārdošanas un līguma izpildes laikā);
 • saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par preču pirkumu un pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot un interneta mājas lapās;
 • analizēt ARME mājaslapas darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
 • veikt darbības Klientu noturēšanai;
 • segmentēt klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
 • izstrādāt un attīstīt preces un pakalpojumus;
 • reklamēt savas preces un pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
 • nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par precēm un pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;
 • novērst krāpniecību;
 • nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
 • nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
 • pakalpojumu sniegšanas un preču pārdošanas, un piegādes efektivitāti;
 • nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
 • administrēt maksājumus;
 • administrēt neveiktus maksājumus;
 • vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
 • informēt sabiedrību par savu darbību.

ARME apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un ARME saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
ARME attiecībā uz Klientu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Klients par šādām ARME darbībām tiek informēts atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Klients var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai saskaņā ar tiesību aktiem, tomēr apzinoties, ka atsevišķos gadījumos tas var ierobežot Klienta tiesības izmantot atsevišķas viņam potenciāli pieejamās iespējas (piemēram, saņemt komerciālus piedāvājumus).
Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai ARME var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, preču piegādes darbu veikšanu, garantijas servisa darbu veikšanu, rēķinu izsūtīšanu un tamlīdzīgi. Ja izpildot šos uzdevumus, ARME sadarbības partneri apstrādā ARME rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie sadarbības partneri ir uzskatāmi par ARME datu apstrādes apstrādātājiem un ARME ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.
ARME sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar ARME prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei ARME uzdevumā.
ARME aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un ARME saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

 1. Personas datu saņēmēju kategorijas

ARME neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros vai garantijas servisa pakalpojuma ietvaros preces, kuru remontam ARME serviss nav autorizēts, tiek nogādātas atbilstošā ražotāja autorizētā servisa centrā,);
 • saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos ARME likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs ARMEl likumīgās intereses.
 1. Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

ARME personu datiem nevar piekļūt trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esoši izstrādātāji vai pakalpojumu nodrošinātāji (Regulas izpratnē – nosūtīšana uz trešajām valstīm) datu apstrādātāja (operatora) statusā. 

 1. Personas datu glabāšanas ilgums

ARME glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ARME vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Kad augstāk minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

 1. Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi, pārliecināties par savu datu pareizumu un tos labot.
Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt ARME piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt ARME veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz ARME likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no ARME pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.
Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

 • rakstveida formā klātienē ARME birojā/veikalā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ARME vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;

Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, ARME pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
ARME atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē, pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.
ARME nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

 1. Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, var dot ARME portālā vai klātienē ARME birojā.
Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, vai nosūtot attiecīgu paziņojumu uz e-pastu: info@arme.lv un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.
Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.
Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

 1. Saziņa ar Klientu

ARME veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi, kā arī izmantojot sms paziņojumus).
Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi ARME veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, preces piegādes vai servisa veikšanas laiku saskaņošana, informācija par rēķiniem, par plānotiem darbiem, izmaiņām pakalpojumos u.c.).

 1. Komerciāli paziņojumi

Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par ARME pakalpojumiem ARME veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.
Klients piekrišanu ARME un/vai tā sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot ARME un citās interneta lapās (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanās formas).
Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:

 • nosūtot e-pastu uz adresi info@arme.lv;
 • klātienē ARME birojā/veikalā;
 • izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.

ARME pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums atsaukt piekrišanu komerciāliem paziņojumiem.

 1. Saites uz citām mājaslapām

ARME mājas lapa satur saites uz citām lapām, kuras nav ARME pārziņā. Lūdzu, saprotiet, ka mēs, ARME, neesam atbildīgi par citu mājas lapu privātuma politikām. Piemēram, kad Jūs nospiežat “Share” pogu, lai dalītos ar ziņām sociālajos portālos, Jūs tiksiet pārvirzīti uz trešās personas mājas lapu, līdz ar ko ARME privātuma politika vairs nebūs saistoša šajās lapās.
Lūdzam iepazīties ar attiecīgas mājas lapu privātuma politiku, kā arī ar to mājas lapu privātuma politiku, kuras glabā par Jums kādus nozīmīgus datus. Šī privātuma politika attiecas tikai uz informāciju, kura tiek saglabāta, kad tiek izmantota ARME mājas lapa.

SIA ARME, 01.08.2018

Sia Arme – Kopiela 1, Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV-3018.